Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Motorplaza BV.

Artikel 1 – Definities

 1. Verhuurder: Motorplaza BV; Motorplaza Groningen en Motorplaza Heerenveen.
 2. Huurder: elke natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, elke natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en elke rechtspersoon of andere rechtsvorm welke tot Motorplaza verhuur in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met Motorplaza verhuur gesloten overeenkomst. Met name wordt hieronder ook verstaan degene in wiens rekening zaken worden gehuurd.
 3. Overeenkomst: de tussen Motorplaza en huurder aangegane overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden, alsmede eventuele aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.
 4. Dagwaarde: de nieuwprijs van de zaak per schadedatum of datum vermissing.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden van verhuurder van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en op alle door Motorplaza aangegane overeenkomst, hoe ook genaamd.
 2. Huurder met wie eenmaal met toestemming van deze algemene voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op latere overeenkomsten tussen haar en verhuurder.
 3. Indien de huurder in zijn correspondentie met betrekking tot de overeenkomst zou verwijzen naar andere voorwaarden of anderzijds door huurder gehanteerde andersluidende voorwaarden worden deze uitdrukkelijk van de hand gewezen en binden de verhuurder niet, behoudens indien en voor zover de verhuurder daarmede uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd.
 4. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden door de gebruiker te eniger tijd toegepast ten voordele van de huurder geven laatstgenoemde nimmer het recht zich daarop later te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als vaststaand voor zich op te eisen.

 

Artikel 3 – Afspraken

 • Het is alleen aan de huurder toegestaan de gehuurde motorfiets te besturen.
 • De huurder is de bestuurder van de gehuurde motorfiets.
 • De huurder is in het bezit van een geldig rijbewijs. Motorplaza controleerd op "www.rdc.nl" of het rijbewijs van de huurder daadwerkelijk geldig is.
 • Het is niet toegestaan om met de gehuurde motorfiets aan rijvaardigheidstrainingen op circuits of oefencentra deel te nemen. Eveneens is het deelnemen met de gehuurde motorfiets aan wedstrijden niet toegestaan.
 • De gehele huursom dient vooraf aan de huurperiode te worden voldaan.
 • De borg a €300,00 dient vooraf aan de huurperiode te worden voldaan, borg is exclusief huursom. De borg voor de volgende modellen is €1000,00; S1000RR, S1000R, S1000XR, R18 Transcontinental, R18, R18 B, R18 Classic, K1600B, K1600GT, K1600GTL.
 • Indien de motor in dezelfde staat terug wordt gebracht zal de borg terug worden gegeven door middel van bankoverschrijving, retourpinnen of contant.
 • De motorfiets dient door de huurder zelf vooraf te worden gecontroleerd op eventuele schades. Bij constatering van schades dient de huurder zelf dit kennis te geven aan Motorplaza.
 • Bij veroorzaken van schade aan de gehuurde motorfiets, al dan niet door de huurder, is het aan de huurder om dit te melden aan Motorplaza bij teruggave van de gehuurde motorfiets. Schade wordt in rekening gebracht bij de huurder. Ook niet vermelde schade wordt in rekening gebracht bij de huurder.
 • Bij schade wordt altijd het volledige bedrag aan eigen risico ingehouden.
 • Het eigen risico bedraagt €900,00. Het eigen risico voor de volgende modellen; S1000RR, S1000R, S1000XR, R18 Transcontinental, R18, R18 B, R18 Classic, K1600B, K1600GT, K1600GTL, bedraagt €2500,00.
 • Bij elke schade wordt het eigen risico á €900,00 of €2500,00 geheel in rekening gebracht. Indien achteraf blijkt dat de schade minder was dan het betaalde bedrag, dan wordt dit met de huurder verrekend zodra de schade hersteld is of de daadwerkelijke schade door een monteur is vastgesteld. 
 • Een huurder heeft geen recht op de beschadigde delen. Deze blijven ten alle tijden in eigendom van de verhuurder.
 • De huurder dient altijd bij de verhuurder, vooraf aan de huurperiode, aan te geven of de huurder met de motorfiets naar het buitenland gaat.
 • De huurder is zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van de regels die in ieder land geldig zijn. Hier wordt de huurder niet door Motorplaza over geinformeerd. 
 • In geval van schade in het buitenland en de motorfiets of de bestuurder kan niet meer rijden, dan is de huurder verantwoordelijk voor het retour brengen van de motorfiets naar Motorplaza.
 • Huurders met geen geldig Nederlands paspoort of geen Nederlandse woonplaats dienen een eenmalige automatische incasso formulier in te vullen. Voor het eventueel verhalen van schade aan de motorfiets, diefstal of bekeuringen.
 • Bekeuringen veroorzaakt tijdens de huurperiode van de gehuurde motorfiets zijn voor rekening van de huurder. De huurovereenkomst biedt hier uitsluitsel over. Administratie kosten bij gemaakte overtredingen zijn €14,95 per bekeuring.
 • De huurder is zelf verantwoordelijk voor het parkeren/stallen van de motorfiets. Desgewenst wordt aan de huurder een ART-goedgekeurd slot ter beschikking gesteld.
 • In geval van diefstal dient de huurder direct contact op te nemen met de verhuurder.
 • In geval van diefstal dient de huurder een complete sleutel set, alsmede de alarmzender te overhandigen aan de verhuurder.
 • Bij niet tijdig terugbrengen van de motorfiets wordt minimaal een dag extra huur in rekening gebracht aan de huurder.
 • Lek gereden banden of schade aan banden zijn altijd voor rekening van de huurder.
 • De gehuurde motorfiets word met volle tank afgeleverd en dient met volle tank weer teruggebracht te worden. De huurder dient dit zelf te controleren. Eventuele brandstofkosten worden aan de huurder in rekening gebracht met een minimumbedrag van €15,00.
 • De huurprijs is exclusief de kosten voor brandstof.
 • Een verhuurperiode van een dag is gelijk aan de openingstijden van de gekozen vestiging op de gekozen huurdag.
 • Per huurdag is het aantal vrije kilometers 150 kilometer. Voor de extra gereden kilometers geldt een toeslag van €0,25 per kilometer. Dit wordt aan het eind van de huurperiode berekend.
 • De huurder kan, in overleg met de verhuurder, gratis gebruik maken de beschikbare kleding. Motorplaza is niet aansprakelijk voor enige schade die gemaakt wordt door het gebruik van de kleding.
 • Indien een elektrische motor of scooter niet volgeladen wordt ingeleverd zal er € 25,00 in rekening gebracht worden voor het opladen.
 • Alle huurmotoren van Motorplaza zijn voorzien van een Track & Trace systeem. Motorplaza kan ten alle tijde zien waar de huurmotor zich bevindt. 

 

Artikel 4 – Prijzen

 1. De door de verhuurder opgegeven prijzen luiden, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, in Euro's inclusief B.T.W. en zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding bestaande prijzen, lonen, belastingen, vrachtkosten e.d.. Wanneer één of meerdere van deze prijscomponenten sedert de aanbieding is verhoogd, heeft de verhuurder het recht de prijs dienovereenkomstig aan te passen, ook al vindt wijziging plaats ingevolge reeds bij de aanbieding (te) voorziene omstandigheden. De verhuurder zal de huurder schriftelijk in kennis stellen van de prijsverhoging.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Prijs verhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de verhuurder dit bedongen heeft en:
 4. Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 5. De huurder, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk-, zet- en typefouten. Voor de gevolgen van druk-, zet- en typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk-, zet- en typefouten is de verhuurder niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 5 – Annulering

De huurder kan de reservering te allen tijde annuleren. De huurder hoeft hier geen reden voor op te geven.

 • Annulering dient schriftelijk, per e-mail, te geschieden. Het moment waarop de verhuurder het schrijven ontvangt is beslissend voor het moment van annulering.
 • Indien de huurder annuleert tot 7 dagen voor de start van de eerste huurdag, dan is dit kosteloos.
 • Indien de huurder annuleert vanaf 7 dagen voor de start van de eerste huurdag dan wordt 50% van het totale huurbedrag in rekening gebracht. Dit huurbedrag is het bedrag van de huurmotor, exclusief accessoires.
 • De huurder kan altijd kosteloos de datum van de huurperiode verzetten (onder voorbehoud van beschikbaarheid van motorfiets).
 • De verhuurder heeft het recht de overeenkomst te annuleren dan wel het tijdstip van verhuur in overleg met de huurder te wijzigen, tot 7 dagen voor het moment waarop de overeenkomst zou worden uitgevoerd. De huurder heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding uit welke hoofde dan ook.

 

Artikel 6 – Betalingen en verzuim

 1. Betaling van de bijkomende kosten op grond van beschadigen, niet of te laat afleveren van de gehuurde materialen, dient per bankoverschrijving, contant of per pintransactie te geschieden bij het retourneren van de gehuurde materialen. De huurder ontvangt achteraf een factuur voor bovengenoemde kosten.
 2. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de huurder van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen van verhuurder op de huurder zonder schriftelijke ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en heeft verhuurder het recht de uitvoering van overeenkomsten op te schorten, totdat de huurder aan alle opeisbare verplichtingen heeft voldaan. In geval van overlijden, het voornemen tot aanvraag of aangifte van faillissement, surseance van betaling of het voornemen tot een onderhandse schuldsanering of liquidatie van de (onderneming van de) huurder zijn de verplichtingen van huurder onmiddellijk opeisbaar.
 3. In elk geval bij non-betaling, surseance van betaling, faillissement, stillegging, liquidatie of ondercuratelestelling van huurder, zijn alle vorderingen van verhuurder op de huurder direct en in hun geheel opeisbaar, is de huurder gehouden tot onmiddellijk teruggave van de gehuurde zaken en heeft verhuurder het recht zich toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen van de huurder en deze te betreden, teneinde de betreffende zaken in bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door verhuurder geleden schade komen voor rekening van de huurder.

 

Artikel 7 – Uitvoering

 1. Bij uitvoering van de overeenkomst is verhuurder gerechtigd tot ter beschikkingstelling van geringe afwijkende of soortgelijke huurmaterialen, zonder dat dit grond voor ontbinding van de overeenkomst oplevert.
 2. De huurder dient de huurmaterialen zelf af te halen, dit kan alleen op de overeengekomen dag op de overeengekomen tijd. Het retourneren van de huurmaterialen moet gebeuren op de overeengekomen dag op de overeengekomen tijd. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Afspraken tussen de verhuurder en de huurder betreffende het moment waarop de huurder over de door hem gehuurde zaken kan beschikken (hieronder in deze voorwaarden tevens te verstaan: anderszins ter beschikking gestelde zaken), zullen door de verhuurder met de grootst mogelijke zorg in acht worden genomen. In geval van(dreigende)overschrijding zal de verhuurder met de huurder in contact treden teneinde in goed onderling overleg hieromtrent nieuwe afspraken te maken.

 

Artikel 8 – Verzekeringen

 1. De gehuurde materialen zijn tijdens bezit van huurder tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd.

Het eigen risico bedraagt €900,00 voor de huurder. Het eigen risico voor de volgende modellen; S1000RR, S1000R, S1000XR, R18 Transcontinental, R18, R18 B, R18 Classic, K1600B, K1600GT, K1600GTL, bedraagt €2500,00. Deze €900,00 of €2500,00 geldt alleen voor het voertuig. Eventueel ter beschikking gestelde koffers, navigatie, sloten of andere accessoires dienen in geval van beschadiging of verlies volledig te worden vergoed door de huurder aan de verhuurder. De waarde van deze hiervoor genoemde producten wordt bepaald door de verhuurder.

 

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

 1. De huurmaterialen blijven te allen tijde eigendom van verhuurder, ongeacht de duur van de overeenkomst. Indien de huurder zich opzettelijk gehuurde materialen toe-eigent, is er sprake van verduistering. De overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd, tenzij anders overeengekomen en vastgelegd, hoewel het risico volledig bij de huurder blijft.
 2. De huurder is, behoudens schriftelijke toestemming van verhuurder, niet gerechtigd de gehuurde zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.
 3. De huurder zal verhuurder onmiddellijk in schrift op de hoogte stellen indien de zaak in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op de zaak. Indien de huurder kennis draagt van een mogelijke beslag op de zaak, dient hij verhuurder op de hoogte te stellen. Bovendien zal de huurder aan verhuurder op zijn eerste verzoek hiertoe, mededelen waar de betreffende zaak zich bevindt.
 4. Bij beslag op de gehuurde zaak, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de huurder, zal de huurder de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator, onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms-)rechten van verhuurder.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. De verhuurder is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld. Ieder aansprakelijkheid van de verhuurder is beperkt tot de netto factuurprijs.
 2. Vanaf het moment van ter beschikkingstelling tot aan retourname van de huurmaterialen is de huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen door welke oorzaak dan ook en is zij gehouden alle hieruit voort vloeiende schade aan de verhuurder te vergoeden.
 3. Huurder dient alle door verhuurder mondeling en schriftelijk gegeven instructies ten aanzien van het (veilig)gebruik van het ter beschikking gestelde materiaal op te volgen.
 4. Bij het niet naleven van de veiligheidsregels door huurder zal verhuurder elke vorm van aansprakelijkheid voor schade aan het gehuurde of gevolgschade aan personen of materiaal door het gehuurde nadrukkelijk van de hand wijzen.

 

Artikel 11 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, stakingen, algemene vervoersproblemen en het niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming van verhuurder van de overeenkomst benodigde zaken of diensten.
 2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van verhuurder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 24 uur zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat.
 3. Indien verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde, danwel het gedeelte dat ter beschikking kan worden gesteld afzonderlijk in rekening te brengen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 12 – Ontbinding

 1. De verhuurder heeft in de hieronder omschreven gevallen het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden, dan wel de uitvoering van alle reeds gesloten overeenkomsten of gedeelten daarvan, die op dat moment nog moeten worden uitgevoerd, op te schorten totdat volgens hem voldoende zekerheid is gesteld:
 2. indien de huurder één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
 3. indien de huurder in staat van faillissement geraakt of surséance van betaling aanvraagt, een akkoord aanbiedt of anderszins insolvabel blijkt;
 4. indien nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht blijvend verhinderd of bemoeilijkt wordt, dan wel (verdere) uitvoering door de verhuurder redelijkerwijs bezwaarlijk is. In geval van ontbinding als hiervoor bedoeld is de verhuurder nimmer tot welke vorm van schadevergoeding dan ook gehouden. De huurder is gehouden de verhuurder te vrijwaren ter zake van eventuele vorderingen van derden, die ten gevolge van de ontbinding ontstaan. In geval van ontbinding, als bedoeld in 1 is de huurder gehouden alle reeds door de verhuurder gemaakte kosten terstond te vergoeden en ze verder schadeloos te stellen door betaling van 10% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van de verhuurder om volledige schadeloosstelling te vorderen.

 

Artikel 13 Slotbepaling en rechtskeuze

 1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten zullen voor zover behorende tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank bij uitsluiting worden beslist door de rechter van het arrondissement waarbinnen de verhuurder is gevestigd. Een geschil is aanwezig, indien één der partijen zulks stelt.

Voorwaarden motorfiets verhuur

Motorplaza Groningen: 050-547 0100, Kieler bocht 57, 9723 JA Motorplaza Heerenveen 0513-683 239 Mars 24/26, 8448 CP BMW Service centrale 0800 0344, Buitenland , 003188 035 7344

 

 

Privacy policy

Motorplaza respecteert de privacy van alle klanten/ gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de huur van de motor zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Motorplaza zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het mogelijk maken van de verhuur.

De gegevens die wij van u vragen hebben wij nodig om de volgende dienst te kunnen leveren;

 1. Het kunnen registreren van welk voertuig u tijdelijk bij ons afneemt conform de huurvoorwaarden.
 2. Het kunnen verzekeren van het voertuig zodat hij aan de verzekeringsverplichtingen voldoet conform Nederlandse wetgeving.
 3. Eventuele schade of boetes kunnen verhalen.
 4. Controle op geldigheid van rijbewijs bij RDC.

Welke gegevens hebben wij hiervoor nodig:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode/ woonplaats
 • Telefoon
 • E-mail
 • Kopie legitimatie
 • BSN-Nummer
 • Rijbewijsnummer

 

Wij bewaren uw gegevens maximaal 6 maanden. Dit doen wij omdat boetes maximaal 6 maanden, na het plaatsvinden van de overtreding, nog binnen kunnen komen. Hiervoor moeten wij kunnen aantonen wie op welk moment de motor huurden. Wij moeten daarvoor ook het BSN-nummer vastleggen.

Vragen, klachten of informatie Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Motorplaza, dan kunt u ons altijd per e-mail een bericht sturen. Dit mag naar: gdpr@motorplaza.net

Bij klachten en/ of informatie over uw gegevens mag u een e-mail sturen naar gdpr@motorplaza.net.